Hjem Vedtægter for ACR

Vedtægter for ACR

Modificerede vedtægter for AutoCamperRådet. Version 2021-12-13

Ændringer på generalforsamlingen den 22. april 2023

Vedtægter

 • 1 Navn, hjemsted og formål

Stk. 1 Sammenslutningen bærer navnet AutoCamperRådet og bruger tilnavnet ACR, der ser sig selv som et fælles politisk talerør for autocamperbrugere i Danmark og tiltrækning af autocamper turisme til Danmark.

Stk. 2 Rådet er stiftet af Dansk AutoCamperForening og DK-AutoCam den 11. december 2010 og er hjemmehørende i Danmark. Rådets adresse er den siddende formands adresse.

Stk. 3 Rådet er uafhængigt af kommercielle interesser. Eventuelle reklameindtægter på Rådets hjemmeside sidestilles med donation og skal forstås som ikke kommercielle. ACR er politisk, etnisk og religiøst neutral.

Stk. 4 Rådets formål er at fremme et autocampervenligt Danmark. Dette gøres ved at tilbyde rådgivning til kommuner, myndigheder og personer, foreninger og andre om autocamperturisme, om overnatningspladser for autocampere og om andre autocamper relaterede spørgsmål.

ACR repræsenterer interesserne for autocamperbrugere, især overfor offentlige myndigheder, VisitDanmark og andre relevante organer. ACR arbejder aktivt for at formidle autocamperpladser og arbejder for forbedringer gennem lovændringer for autocampere.

Formålet er at bidrage til en større gensidig forståelse for autocamperkulturen og deltage i nationale og internationale tiltag om autocamper adfærd og lovgivning. Repræsentere autocamperbrug i Danmark på internationale messer (f.eks. Caravan Salon på VisitDanmarks stand, hvis muligt) og bidrage aktivt til trafiksikkerheden og sikkerhed i autocampere i øvrigt.

 • 2 Medlemmer af ACRStk. 1 Som medlem kan optages foreninger (medlemsforeninger) og interessegrupper, hvis formål er at fremme et autocampervenligt Danmark.

Stk. 2 Betingelse for optagelse af nye medlemsforeninger/interessegrupper i ACR, er godkendelse fra alle de i forvejen optagne medlemsforeninger/interessegrupper. 2/3 flertal på generalforsamlingen kan udløse vetoret.

Stk. 3 Alle bestyrelsesmedlemmer af ACR er frivillige. De har ret til rimelig kompensation for deres dokumenterede udgifter i forbindelse med opgaver for foreningen – kilometertakster, forplejning, bro- og færgeudgifter.

Stk. 4 4 De af foreningerne/interessegrupperne udpegede bestyrelsesmedlemmer, har fuldt mandat til på møder at indgå aftaler og beslutninger.

 

 

 • 3 GeneralforsamlingStk. 1 Øverste myndighed er generalforsamlingen.

Stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes minimum 1 gang om året inden udgangen af maj måned, efter at ACR’s regnskab er revideret og godkendt af bestyrelsen.

Stk. 3 Formanden/sekretæren indkalder medlemmerne til generalforsamling med minimum 4 ugers varsel.

Stk. 4 Hver medlemsforening/interessegruppe har 2 stemmer på generalforsamlingen.

Stk. 5 Bestyrelsesmedlemmer kan deltage i generalforsamlingen på lige fod med medlemsforening/interessegruppe

Stk. 6 Et bestyrelsesmedlem kan ikke deltage som en medlemsforenings stemmeberettigede ved generalforsamlingen.

Stk. 7 Dagsordenen til den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 • Valg af dirigent
  • Bestyrelsens beretning
  • Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab
  • Budgetorientering for indeværende år
  • Indkomne forslag
  • Valg af 1 bilagskontrollanter og 1 suppleant.
  • Eventuelt

Stk. 8 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, såfremt bestyrelsen eller et af medlemmerne fremsætter krav herom med motiveret dagsorden. Formanden sikrer, at indkaldelse sker inden for 6 uger. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes elektronisk.

Stk. 9 Forslag til generalforsamlingen skal i skriftlig form indsendes til formanden senest 1 måned før varslet generalforsamling/ekstraordinær generalforsamling og tilsendes straks medlemsforeningerne.

Stk. 10 Forslag kan fremsættes af medlemmer eller af bestyrelsen.

Stk. 11 Forslag forelægges ACR’s bestyrelse til kommentering og fremsendes til medlemmerne for behandling på efterfølgende generalforsamling/ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 12 For vedtagelse af forslag til vedtægtsændring kræver 2/3 majoritet af de stemmeberettigede.

 • 4 Kontingenter godkendes af generalforsamlingenStk. 1 Hvert medlem betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent pr. foreningsmedlem/interessegruppernes tilmeldte brugere til ACRs drift. Antallet af medlemmer/tilmeldte brugere opgøres pr. 1/1.

Stk. 2 Hver forening/interessegruppe betaler et af generalforsamlingen fastsat årskontingent..

Stk. 3 Kontingenter indbetales senest ved udgangen af marts måned.

Stk. 4 Kontingenter og donationer sidestilles med anden indtjening og financierer ACR’s drift og møder.

 • 5 RegnskabStk. 1 Regnskabsåret følger kalenderåret. ACR benytter sig udelukkende og direkte af midler fra velgørende formål i henhold til skattelovgivningen. ACR er non-profit og forfølger ikke egne økonomiske formål.

Stk. 2 Midler fra ACR og bidrag til ACR bliver kun brugt til ACR’s lovmæssige formål. Medlemmerne modtager ingen løn eller bidrag fra ACR’s midler.

Stk. 3 Regnskabet afsluttes, revideres og indstilles til bestyrelsen af den valgte bilagskontrollant.

Stk. 4 Bestyrelsen og bilagskontrollanter underskriver regnskabet, hvorefter det forelægges for den ordinære generalforsamling.

Stk. 5 Regnskabet skal være afsluttet i henhold til ovenstående og distribueret senest 1 måned før generalforsamlingen.

 • 6 Bestyrelsen

Stk. 1 Mellem generalforsamlingerne ledes ACR af en bestyrelse, hvor hver forening vælger 2 medlemmer til bestyrelsen. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når hver forening er repræsenteret. Hvert medlem af bestyrelsen har 1 stemme. Ved stemmelighed har formanden 2 stemmer. Ved forfald kan der stemmes med fuldmagt.

 • Bestyrelsen konstituerer sig efter behov, dog senest den 31. maj, med formand, næstformand, kasserer, sekretær og webmaster.
  • Formand, næstformand og kasserer bør så vidt muligt komme fra hver sin forening.
  • Ved ændring i bestyrelsens sammensætning, konstitueres der på førstkommende bestyrelsesmøde.
  • Fratræder et bestyrelsesmedlem sin post udpeges et nyt bestyrelsesmedlem fra samme forening som det fratrådte bestyrelsesmedlem.
  • Bestyrelsesmøder indkaldes, når formanden finder det nødvendigt. Dog skal formanden indkalde til bestyrelsesmøde, når mindst halvdelen af bestyrelsen ønsker det.
  • Møder kan være telefon-/Internetmøder, eller afholdes via e-mail.
  • Der afholdes minimum 2 bestyrelsesmøder (face-to-face) årligt.
  • Der skal føres referat af bestyrelsens møder.
• Bestyrelsen kan ikke pådrage Rådet gælds- eller kautionsforpligtelser.
  • Rådet tegnes af formanden sammen med 1 medlem af bestyrelsen.
  • Er formanden ikke at træffe, træder næstformanden ind, dernæst sekretæren og kassereren. Kan ingen af disse træffes, tegnes Rådet af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening.
  • Til daglige forretninger kan bestyrelsen meddele kassereren fuldmagt.
  • Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden under ansvar over for generalforsamlingen.
  • Bestyrelsen udarbejder hvert forår et forslag til generalforsamlingen på størrelse af medlemskontingent. Forslaget udsendes sammen indkaldelse til den ordinære generalforsamling.
  • Bestyrelsen kan træffe beslutning om nedsættelse og ophævelse af et udvalg til behandling af særlige forhold. Udvalgsmedlemmer behøver ikke alle at være medlemmer af bestyrelsen.
  • Webmaster udpeges af bestyrelsen og er tilforordnet bestyrelsen men uden stemmeret.
 • 7 Eksterne samarbejdspartnere

Stk. 1 AutoCamperRådets bestyrelse kan ikke indmelde ACR i andre organisationer / foreninger uden forudgående skriftlig godkendelse fra medlemsforeningerne.

 • 8 Udmeldelse

Stk. 1 En forenings udmeldelse af Rådet skal ske skriftligt med 3 måneders varsel.

Stk. 2 Tilbagebetaling af kontingent kan ikke finde sted.

Stk. 3 Såfremt en medlemsforening modarbejder eller skader ACR’s arbejde og formål, kan eksklusion finde sted. Beslutning herom foretages af AutoCamperRådets bestyrelse.

Stk. 4 Eksklusion bekræftes på efterfølgende generalforsamling med 3/4 majoritet af de stemmeberettigede.

 • 10 Rådets opløsningStk. 1 Beslutning om Rådets opløsning skal vedtages af 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med 2/3 majoritet af de stemmeberettigede. Generalforsamlingen beslutter samtidig om anvendelsen af ACR’s midler, der skal gå til en almen eller humanitær organisation.

 1. januar 2017
  Flemming Stagis

Ændringer på generalforsamlingen den 1. august 2020

Ændringer på generalforsamlingen den 15. maj 2021

Ændringer på ekstraordinær generalforsamling den 13. december 2021

Ændringer på generalforsamlingen den 22. april 2023