Hjem Foreningen af Lystbådehavne I Danmark (FLID)

Foreningen af Lystbådehavne I Danmark (FLID)

 ACRtop

19. Januar 2015

Referat
Møde med ”Foreningen af Lystbådehavne I Danmark” (FLID) Torsdag den 9. januar 2014
Kl. 14:00 til 16:15

Deltagere:

Jesper Højenvang – JH, Max Watson – MW, Helmut Madsen – HM, Jytte Jakobsen – JJ, Flemming Stagis – FST

FLID
Dansk Autocamper Forening Dansk Autocamper Forening DK-Autocam
DK-Autocam

Efter velkomst og præsentation uddelte JH bladet ”FLID og Fakta” nr. 2, 2012”, hvori der var en artikel om lystbådehavne og autocampere. Der skal snarest følges op på denne artikel og der skal gøres opmærksom på, at AutoCamperRådet (ACR) kan være behjælpelig med planlægning af autocamperpladser. JH sender et par senere artikler om autocampere påhavnene fra ”Flid og Fakta” til ACR til orientering.

FLID er paraplyorganisation for 187 lystbådehavne af alle størrelser. Der findes mellem 350-400 lystbådehavne i Danmark, heraf ca. 250 lystbådehavne med mindst 50 bådpladser. Oversigt over FLID-havne kan findes på FLID’s hjemmeside www.flidhavne.dk.

Af de 250 havne er ca 40% kommunalt drevne, mens de øvrige er privat drevne. Det være sig som kommuneejede med privat driftsherre, andelshavne eller helt private havne.

Antallet af lystbåde er ca. 60.000, men tallet er faldende.

MW redegjorde for ACR’s sammensætning, der er en overbygning for de 3 største autocamperforeninger. ACR blev stiftet for at etablere et ”Autocampervenligt Danmark” og for at imødegå initiativer mod autocamperturismen fra Campingrådets side.

En autocamper er en personbil mens en campingvogn er en påhængsvogn. Der er forskellige parkeringsrestriktioner for de to kategorier.

Der findes øjensynligt ingen definition på aktiviteten ”at campere”. ACR er i dialog med Skov- og Naturstyrelsen om at få en nærmere definition. JH mente at have en definition et sted, og sender den til ACR.

Havnene har ikke registreringspligt af hverken både eller autocampere. Dette er en politiopgave. JH har for nyligt været til et møde med rigspolitiet angående registrering, og sender materiale herom til ACR.

HM bad om at få bragt en lille notits i næste nummer af ”FLID og Fakta” om, at man i ACR-regier ved at starte en undersøgelse op om hvor mange AC-overnatninger der er i havnene. De enkelte havne vil ikke blive nævnt i undersøgelsen.

Havnenes antal sejlerovernatninger kan sandsynligvis hentes hos Danmarks Statistik.

ACR fortalte om de forskellige oversigter, der findes over autocamperpladser (Stellpladser) i såvel Skandinavien som i resten af Europa, og gave JH et eksemplar af den nordiske Camperguide, som DACF står bag.

FLID vil til stadighed støtte op om etablering af autocamperpladser påhavnene. Man har bl.a. på hjemmesiden et afsnit om autocampere (kræver Brugernavn og Adgangskode) og man gør opmærksom på, hvad havnene kan gøre, for at skabe mere liv og indkomst og her nævnes også autocamperne og deres behov for pladser.

En ny idé om byttebørs for autocamperejere og bådejere blev bragt på banen, men begge parter er ømme over deres respektive køretøjer og både.

Men en oplevelsesbørs med gode erfaringer fra havnene kan deles af medlemmerne uden risiko, og dette er også en idé, som måske kan dyrkes i fællesskab.

FLID afholder hvert andet år en havnemesse, som er for en lukket kreds af FLID-medlemmer. Her bør ACR medvirke næste gang om 2 år. Desværre har messen lige været afholdt i Fredericia. Der holdes andre mindre tilsvarende messer i årets løb.

Mødet sluttede med, at man aftalte at mødes en gang om året, og at næste møde skulle være i begyndelsen af efteråret 2014.

Flemming Stagis