Hjem Lovgivning

Lovgivning

Autocamperpladser der er omfattet af Campingreglementet

Hovedformålet med campingreglementet er at sikre, at campingpladserne har en tilfredsstillende standard og ikke udvikler sig til sommerhuslignende områder eller til helårsbeboelse, samt at skabe gode rammebetingelser for campingerhvervet under hensyn til de natur- og landskabsmæssige interesser.

En campingplads forudsætter udlejningstilladelse efter sommerhuslovens § 1, stk. 1. Kommunalbestyrelsen er i medfør af sommerhuslovens § 2, stk. 2, bemyndiget til at meddele sådanne udlejningstilladelser, jf. herved reglementets § 2, stk. 1.

Reglementet finder også anvendelse på campingpladser, der alene kan benyttes af campingbiler/autocampere. Sådanne campingpladser må dog ikke forveksles med parkeringsarealer til overnatning for fx autocampere m.fl., se ovenfor under pkt. 2.

Autocamperparkering der ikke er omfattet af Campingreglementet

Uden for campingpladsbegrebet falder parkeringsarealer til overnatning for fx autocampere m.fl. der ikke er omfattet af campingpladsbegrebet. I den forbindelse bemærkes det, at vejmyndigheden/vejbestyrelsen- dvs. kommunalbestyrelsen for så vidt angår kommunale veje og private fællesveje – med samtykke fra politiet kan fastsætte lokale bestemmelser om, hvor og i hvilket omfang der kan parkeres, fx med autocampere, jf. færdselslovens § 92, stk. 1.

Lovgivninger:

Cirkulæreskrivelse om kontrol med køretøjers akseltryk og totalvægt

Færdselsloven – Bekendtgørelse af færdselsloven

Vejloven – Lov om offentlige veje

Private fællesveje – Lov om private fællesveje

Vejafmærkning – Bekendtgørelse om vejafmærkning

Eksempelsamling – Parkeringsafmærkninger

Betaling for parkering – Bekendtgørelse om parkering på offentlige veje

Bekendtgørelse om tilladelse til udlejning af arealer til campering – Bekendtgørelse nr. 844 af 30. juni 2010

Vejledning til Campingreglementet – Vejledning nr 62 af 30. juni 2010 om campingreglemenmtet

Planloven – Planlov og planlægning

Naturbeskyttelsesloven – Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse

Miljøbeskyttelsesloven – Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse

Byggeloven – Bekendtgørelse af byggeloven

VVM – Vurdering af Virkninger på Miljøet