Hjem Definition af Bondegårdscamping

Definition af Bondegårdscamping

Bondegårdscamping

Bondegårdscamping kan beskrives som udlejning af et mindre areal i tilknytning til en beboelsesbygning på en landbrugsejendom med henblik på feriegæsters opstilling af maksimalt tre campingenheder. Udlejningen er her et supplement til landbrugsdriften. Denne form for udlejnings- virksomhed er undtaget fra Campingreglementet.

Campingreglementet

Campingpladser er i campingreglementet defineret som arealer, som erhvervsmæssigt eller for et længere tidsrum end 6 uger udlejes eller fremlejes til dag- og natophold i campingenheder, dvs. telte, campingvogne eller andre transportable konstruktioner som autocampere o.l.

En campingplads forudsætter udlejningstilladelse efter sommerhuslovens § 1, stk. 1. Visse former for campering er undtaget fra reglementet – også selvom udlejningen kan betegnes som erhvervsmæssig eller foregår i længere tid end 6 uger årligt. Dette gælder f.eks. ”bondegårdscamping”, der jf. campingreglementets § 1, stk. 2, nr. 3 fastlægges som arealer, der anvendes til feriegæsters opstilling af maksimalt tre campingenheder i form telte, campingvogne eller autocampere i tilknytning til en beboelsesbygning på en landbrugsejendom.

Dette betyder, at der ikke skal meddeles udlejningstilladelse for at drive bondegårdscamping. Der er ingen begrænsninger i længde af ophold (campingreglementet)

 • Forudsætningen er at der er tale om en landbrugsejendom.
 • En landbrugsejendom er i landbrugsloven § 2 defineret som en ejendom, der er noteret som en landbrugsejendom i Kort og Matrikelstyrelsens matrikelregister.
 • Det er ligeledes en forudsætning, at arealet er placeres i tilknytning beboelsesbygningen.

Vejledningen i campingreglementet redegør ikke nærmere for, hvornår arealet kan siges at ligge i tilknytning til. Det følger imidlertid af ”Vejledning om landzone- administration”, at praksis, i forbindelse med vurdering af om en beboelsesbygning kan betegnes som opført i tilknytning til hidtidige bebyggelsesarealer, fastlægger en afstand på ca. 20 meter. Det er imidlertid ikke alene afstanden der afgør om noget kan siges ”at ligge i tilknytning til…”. Afgørelsen skal bero på en samlet vurdering af, om det opleves som en naturlig tilknytning, bl.a. henset til terrænforhold og landskabet i øvrigt.

Etablering af ”bondegårdscamping” kan have nogle trafikale konsekvenser. Det er derfor vigtigt at forholde sig til vejlovgivningen i relation til overkørsler og skiltning. Almindelig servicevejvisning omfatter servicetavler som f.eks. M 32 Campingplads for autocampere. Der kan vejvises fra offentlige veje med denne servicetavle. Almindelig servicevejvisning i form af blå/hvide servicetavler opsættes og finansieres af vejmyndigheden, hvis der er en trafikal begrundelse for opsætningen.

Overkørsler

En overkørsel er i vejloven defineret som en adgang til offentlig vej for kørende færdsel fra ejendomme som grænser til vejen, eller fra private fællesveje. Det kræver tilladelse fra vejmyndigheden1 at anlægge nye eller flytte etablerede overkørsler. I visse tilfælde kræver det også tilladelse at ændre brugen af en eksisterende overkørsel f.eks. ved etablering af ”bondegårdscamping” på en landbrugsejendom.

Det gælder hvis der jf. vejlovens § 72 er fastsat adgangsbegrænsninger på vejstrækningen. Formålet med adgangsbegrænsningerne er at varetage færdselsmæssige hensyn. Ved pålæg af adgangsbegrænsninger på en strækning registreres ejendommenes benyttelse på registreringstidspunktet.

Ejendommene må efterfølgende ikke anvendes på anden måde. Der kan være adgangsbegrænsninger på både stats- og kommuneveje. Vejbestyrelsen kan meddele dispensation fra adgangsbestemmelser, når vægtige grunde taler for det og det skønnes foreneligt med de hensyn, der ligger til grund for adgangsbestemmelserne.
En godkendt markoverkørsel kan ikke umiddelbart anvendes som overkørsel til ”bondegårdscamping”. Det kræver også en tilladelse fra vejmyndigheden.
Det er derfor tilrådeligt altid at ansøge vejbestyrelsen om tilladelse til at ændre brugen af eksisterende overkørsel.

Anden Lovgivning

Mulighederne for at anvende arealer til ”bondegårdscamping” kan være be- grænset af bestemmelser i anden lovgivning herunder naturbeskyttelses-, miljøbeskyttelses- eller landbrugslovgivningen.
Det er derfor vigtigt at undersøge, om der er restriktioner på det areal, der ønskes indrettet til de tre campingenheder. ”Bondegårdscamping” vil f.eks. kræve tilladelse efter Naturbeskyttelsesloven, hvis det konkrete areal ligger indenfor strandbeskyt- telses- eller klitfredningslinien. Der kan også være andre restriktioner.
Det vil derfor altid være en god idé at spørge kommunens tekniske forvaltning, om der er restriktioner på arealet, inden det tages i brug til ”bondegårdscamping”.

Bondegårdspladser
  • Maksimalt 3 enheder ( autocamper, telte og campingvogne)
  • Supplement til landbrugsdriften
  • Udlejningstilladelse undtaget fra Campingreglementet.
  • Der skal ikke meddeles udlejningstilladelse.
  • Ingen begrænsning i opholdets længde, under følgende forudsætning.
  • Forudsætning at ejendommen i kort & Matrikelstyrrelsen’s register er anført som landbrugsejendom
  • Areal skal placeres i tilknytning til beboelsesbygning
  • I tilknytning til, er ifølge “Vejledning for Landzone”. en afstand på ca. 20 meter