Hjem Autocamper Parkering

Autocamper Parkering

Autocamper parkering med overnatning ifølge campingreglementet: Uden for campingplads begrebet falder parkeringsarealer til overnatning for fx autocampere m.fl. er ikke omfattet af campingplads begrebet. I den forbindelse bemærkes det, at vejmyndigheden/vejbestyrelsen- dvs. kommunalbestyrelsen for så vidt angår kommunale veje og private fællesveje med samtykke fra politiet kan fastsætte lokale bestemmelser om, hvor og i hvilket omfang der kan parkeres, fx med autocampere, jf. færdselslovens § 92, stk. 1.

Der vil dog altid være lokale forhold, der sætter rammer for mulighederne, f.eks. gældende planlægning for et konkret område eller lokale politi vedtægter.

Plangrundlag

Det følger af planlovens § 13, stk. 2 at større bygge- og anlægsarbejder kræver udarbejdelse af lokalplan. Hvorvidt anlæggelse af et parkeringsareal til autocampere er lokalplanpligtigt måi hvert enkelt tilfælde bero på en konkret vurdering af, om anlæggelsen vil medføre en væsentlig ændring i det bestående miljø.

Hvis parkeringspladsen ønskes placeret i et område der allerede er lokal- planlagt, må det undersøges om lokalplanen fastsætter bestemmelser om hvor der må etableres nye parkeringspladser eller hvad en given ejendom må anvendes til. Lokalplanen kan dog næppe specifikt fastsætte bestemmelser om hvilke typer af køretøjer, der må benytte parkeringspladserne. Dette fastsættes af vejbestyrelsen i samarbejde med politiet i førnævnte standsnings- og parkeringsbekendtgørelse.

Det er altid kommunen, der skal vurdere om oprettelse af en parkeringsplads kræver nærmere planlægning. Der bør derfor rettes henvendelse til kommunens planafdeling. Gældende lokalplanlægning for et konkret område kan dog altid tjekkes på www.plansystem.dk.

Hvis parkeringsarealet ønskes anlagt i landzonen, kan det kræve landzonetilladelse efter planlovens § 35 – også selvom det ikke vurderes at være lokalplanpligtigt. Dette afgøres ogsåaf kommunen.