Et idékatalog om etablering og drift af pladser til autocampere på lystbådehavne giver havnes administratorer et godt værktøj til beslutningen. Flere og flere lystbådehavne oplever en efterspørgsel efter autocamperparkering på havnearealer. I særdeleshed i løbet af sommeren, men også resten af året.
Efterspørgslen er stigende, og er samtidig udtryk for en stigende interesse fra autocamperturister fra ind- og udland ift. at parkere by- og kystnært.
Pladser til autocampere kan være en relevant måde for lystbådehavne at tiltrække nye gæster/brugere. Dels fordi autocamperturisternes behov for servicefaciliteter på mange måder er overensstemmende med lystsejlernes behov, men også fordi uudnyttede arealer på lystbådehavnene kan aktiveres uden det kræver større fysiske indgreb.
Som resultat tilbyder flere og flere lystbådehavne i Danmark pladser til autocampere – i meget forskellig skala fra ganske få afmærkede parkeringspladser til større arealer.
Idékataloget, som Dansk Kyst- og Naturturisme har udarbejdet i samarbejde med Destination SydkystDanmark og Visit Lolland-Falster, viser at autocampere på mange lystbådehavne kan give et væsentligt økonomisk bidrag til havnens drift.

Herudover kan autocampernes tilstedeværelse på havnene i efterårs- og forårsperioden, hvor der er begrænset liv i havnene, være med til at højne sikkerheden.
Analysen er lavet af Hasløv og Kjærsgaard Arkitekter og Seismonaut i tæt samarbejde med Dansk Kyst- og Naturturisme, Destination SydkystDanmark, Visit Lolland-Falster samt de deltagende havne og kommuner.

Det virker
Mange danske lystbådehavne har i flere år afprøvet muligheder og gjort erfaringer med pladser til autocampere, hvor autocamperne har gjort stop på havnen efter samme principper og på samme vilkår som gæstesejlere. Autocamperne efterspørger i princippet en ’bådplads på land’, hvorfor de eksisterende anlæg og faciliteter (fx toilet, bad, strøm og vand, samt evt. mulighed for at komme af med spildevand) som sejlerne efter- spørger, kan genbruges af autocamperne. Lystbådehavnene har således et godt værditilbud for autocampere og rangerer højt mht. tilfredshed.
Lystbådehavnenes hovedformål er de maritime anvendelser. Havnen skal primært fungere som havn. Autocamperne kan ses som en naturlig del af havnenes fortsatte udvikling – en ‘bonus’ for havnen, da de ofte forlænger havnenes sæson og indtægtskilde, når gæstesejlerne er væk, i det tidlige forår og sene efterår.

Fremtiden
Lystbådehavnene skal imødekomme mange forskellige aktiviteter, som er under stadig forandring, herunder autocampere.  Der er derfor behov for at se på, hvordan man udvikler de rette rammer for autocamperne på lystbådehavne, så det sker i respekt for de eksisterende havnemiljøer og aktører, samt turismeudviklingen lokalt.

Der er et potentiale, også for autocampere, i at arbejde med den samlede oplevelseskvalitet og udbud af servicefunktioner, samt oplevelser på og i relation til havnen. Samtidig bidrager autocamperturister med at skabe liv på lystbåde- havnene og omsætning.
I idékataloget er der fire eksempler på lystbådehavne i Syddanmark, som dokumenterer de store muligheder der er for at indpasse og udvikle autocampernes brug af lystbådehavnene.
I havnene fortæller de ansatte og administrative ledere også, at autocamperne ikke er et
standardprodukt, når de skal passes ind i havnenes miljøer. Det er vigtigt, at indpasningen planlægges med forståelse for havnenes unikke kvaliteter og særlige forudsætninger.

Små ændringer
På baggrund af en analyse af fire eksempelhavne på Sydsjælland, Falster og Lolland  – Faxe Ladeplads Lystbådehavn, Kalvehave Havn, Dybvig Havn på Fejø og Gedser Lystbådehavn – anbefaler rapporten følgende hvor havnen med små midler kan sikre kvaliteten og de visuelle rammer for autocampere i området:

  • Ændring af tilkørselsforholdene på lystbådehavnen, så området for autocamper             fredeliggøres og får større kvaliteter for gæsterne.
  • Indretning af pladserne så de fleksibelt kan skifte anvendelse fra vinteropbevaring til almindelig parkering og autocamperparkering.
  • En kvalitetssikring af de nære, grønne omgivelser ved autocamperpladsen, så der skabes rekreative arealer til ophold, leg, grill mv. for havnens brugere.
  • En tilpasning af belægningen, der understøtter et attraktivt ophold.
  • En skiltning, der understøtter og vejleder om den fleksible anvendelse af pladserne.
  • En forsyning, der som minimum omfatter adgang til strøm ved autocamperpladserne.
  • En god adgang til lystbådehavnens faciliteter toiletter, tømning af spildevand, vand m.m.

Rast, parkering eller stellplads
Lystbådehavnens tilbud til autocampere kan overordnet set falde i en af følgende to kategorier:
a) Raste- og parkeringspladser.
b) Mindre ”stellpladser”.
Valget af kategori er i høj grad bestemt af, hvad formålet med gæstens ophold er, og hvordan området drives. Det alene havnen, der beslutter, hvilke fysiske rammer og øvrige omstændigheder, der skal være for parkeringen, herunder om der skal tilbydes særlige parkeringspladser forbeholdt autocampere, om der kræves parkeringsafgift mv.
Naturligvis forudsat, at parkeringen er i overensstemmelse med de formål for havnen og arealerne, der er angivet i en eventuel lokalplan. Alle fire havnene i idékataloget kræver vederlag for strøm og brug af toilet- og badefaciliteter på samme niveau som prisen for et dagsbesøg fra en mindre sejlbåd.

Lovgivning
Hvis man som lystbådehavn vil tilbyde pladser og serviceydelser til autocampere, skal man i særlig grad tage stilling til mulighederne inden for en lang række regler og lovgivning.
På enkelte havne kan der være andre lokale forhold, der skal tages hensyn til, og som rækker ud over denne følgende oplistning: Ejerforhold, planforhold, beskyttelseslinjer, erhvervsmæssig udlejning, parkering og vejloven/færdselsloven m.m.
I forbindelse med udarbejdelsen af rapporten er der blevet afholdt én workshop på hver af de fire havne, hvor havnen og dens interessenter, herunder foreninger, erhvervsliv, naboer mv., har deltaget i workshoppen. Dette for at skabe et tæt samspil med lokalsamfundet.
BESKYTTELSESLINJER
Mange lystbådehavne er pga. deres placering omfattet af flere forskellige beskyttelseslinjer, landskabsfredning og kulturarvsinteresser. Det er særligt vigtigt at være opmærksom på strand- beskyttelseslinjen, der ikke er ophævet for alle lystbådehavne. Områder omfattet af strandbeskyttelse må kun benyttes til havneformål.
SØTERRITORIET
Kystdirektoratet regulerer etablering og anvendelse af anlæg på søterritoriet, herunder landarealer, moler, broer mm. Kystdirektoratets administrationspraksis fastlægger, at lystbådehavne kun udnyttes til maritime formål på vandsiden og havnerelaterede formål på landsiden.
Pladser for autocamperer er ikke et maritimt formål, men en flersidig udnyttelse af arealer, hvor hovedformålet fortsat skal være havnerelaterede anvendelser såsom vinteropbevaring og parkering.
ERHVERVSMÆSSIG UDLEJNING
Campingreglementet og sommerhusloven regulerer om og – i hvilke tilfælde – der kan gives tilladelse til, at arealer anvendes til erhvervsmæssig udlejning til dag- eller natophold. Det er kommunen, der administrerer i henhold til campingreglementet og staten (Bolig- og Planstyrelsen), der administrerer sommerhusloven.
PARKERING
E
ndelig er der en række love og regler, der regulerer mulighederne for parkering for blandt andet autocampere på lystbådehavne. Den konkrete regulering af parkeringen for autocampere på havnen påvirkes af arealets status efter vejlovgivningen som fx offentlig eller privat fællesvej eller som rent privat vej.
Hvis lystbådehavnen ønsker at etablere muligheder for parkering for autocampere, skal man derfor altid først afklare pladsens status efter vejlovgivningen. Vejloven regulerer parkeringsmuligheder for autocampere på lystbådehavne.
Parkering kan ske efter samme retningslinjer som parkering af private biler. Særlige parkeringspladser forbeholdt autocampere skal skiltes med “Færdselstavle E 33 Parkering”, hvor køretøjsarten er vist på en undertavle. Således det kun er autocampere, der må benytte parkeringsarealet.
Der er desuden mulighed for at anvende skiltning med vejvisning mod parkeringspladsen,
der er indrettet til autocampere.

Et godt værktøj
Samlet set giver rapporten et glimrende beslutningsgrundlag for lystbådehavnenes administrationer, når de skal opveje fordele og ulemper ved at inviterer autocampere ind på havnenes arealer. Og når flere end (estimeret) 1/3 af de danske ejere af autocampere er tidligere lystsejlere som jo har en del veneration for lystbådehavne, burde valget være enkelt.
Under alle omstændigheder er lystbådehavnene populære opholdssteder for gæster, der rejser i autocampere. Og rapporten peger på, hvordan store og mindre lystbådehavne har forskellige forudsætninger for at invitere autocamperne indenfor.